?

Informacja o naborze wniosków 

 

 

Informacja o naborze wniosków o uzyskanie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

 


Informujemy, że dnia 29 września 2017 r. rozpoczęty został nabór wniosków o uzyskanie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Nabór wniosków w chwili obecnej skierowany będzie do osób, które:

  • w roku 2017 wymieniły stare źródło ciepła na nowe (zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie) oraz są w stanie udokumentować to w odpowiedni sposób.
  • rozpoczną lub już rozpoczęły realizację przedsięwzięcia i zakończą ją w 2017 roku lub z początkiem 2018 r.


Osoby zainteresowane wymianą pieca i uzyskaniem dofinansowania w okresie letnim 2018 roku nie muszą składać wniosku w roku 2017. Należy skontaktować się 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wnisków będzie prowadzony od 27 września 2017 r. do 31 października 2018 r. Końcowy termin naboru wniosków wniosków może ulec zmianie - skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od decyzji Gminy Dobroszyce lub WFOŚiGW w kwestii wydłużenia czasu trwania programu.

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce w godzinach pracy 8.00 - 16.00 w pok. nr 4 - Biuro Podawcze.

ŹRÓDŁA CIEPŁA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Dotacja udzielana jest na wymianę i likwidację kotłów starej generacji zlokalizowanych na terenie
gminy Dobroszyce na:
1) kotły gazowe
2) kotły na lekki olej opałowy
3) piece zasilane prądem elektrycznym
4) kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012)
5) pompy ciepła,
6) kolektory słoneczne.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW we Wrocławiu, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
  • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  • Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
  • „THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze Gminy Dobroszyce, Wnioskodawca może uzyskać
dotację w wysokości do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym ustala się
górne limity tych kosztów:
1) dla domu jednorodzinnego - ............................................................................. 20.000,00 zł
2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - ...................................................... 14.000,00 zł
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla
takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych
mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty -.........................................................8.000,00 zł

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się 01.01.2017 r.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji przedsięwzięcia,
b) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
c) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
d) koszt przyłączy gazowych i WLZ w przypadku pieca elektrycznego,
e) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową,
instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem
odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
f) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE,
g) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o.
oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
h) zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
i) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
j) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
k) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia
(wymagane oświadczenie).

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

1) koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta,
4) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjentem jest JST lub ich związkiem.


KONTAKT

e-mail: srodowisko@dobroszyce.pl
telefon: 71 314 11 67 wew. 15
słowniczek:
Regulamin - regulamin przyjęty Uchwałą Nr XXXII-207/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3640);
Przedsięwzięcie - wymiana starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe źródło ciepła spełniające wymagania określone w Regulaminie;
Program - program wymiany pieców prowadzony w oparciu o Regulamin;
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

 

Załączniki

Regulamin.pdf

Data: 2017-09-22 15:42:54 Rozmiar: 251.06k Format: .pdf Pobierz

1. wniosek o dotację celową.docx

Data: 2017-09-29 08:45:00 Rozmiar: 34.8k Format: .docx Pobierz

2. oświadczenie własciciela lub współwłaściciela.docx

Data: 2017-09-29 08:22:47 Rozmiar: 17.03k Format: .docx Pobierz

3. wniosek o rozliczenie dotacji.docx

Data: 2017-09-29 08:22:47 Rozmiar: 30.92k Format: .docx Pobierz

4. wzór umowy.docx

Data: 2017-09-29 08:45:00 Rozmiar: 33.34k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1617
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Głodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kruszyk
Czas wytworzenia: 2017-09-28 12:06:44
Czas publikacji: 2018-03-21 12:33:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak