?

Petycje 

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy
Petycję można złożyć:
- w formie pisemnej:
1) przesyłając pocztą na adres:Urząd Gminy Dobroszyce, 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16
2) osobiście w siedzibie Urzędu:-w Biurze podawczym po. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dobroszyce.pl


Wymagane dokumenty:
Petycja i ewentualne załączniki – patrz poniżej: 

Wzór petycji,

Zgoda reprezentowanie

Dodatkowe informacje: Prawo składania petycji jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa. Dotyczy: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi lub grup tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; • oznaczenie adresata petycji; • wskazanie przedmiotu petycji. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego. Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera: • oznaczenia podmiotu, • miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji. Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. Organ, do którego adresowano petycję, zamieszcza na swojej stronie internetowej jej skan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja na stronach internetowych jest na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji. Opłaty: Od petycji nie pobiera się żadnych opłat. Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego. Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia , zawiadamiając o tym wnoszącego petycję. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam skanu petycji. Tryb odwoławczy: Postępowanie w sprawie petycji jest jednoinstancyjnym postępowaniem uproszczonym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi. Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.
 


Liczba odwiedzin : 1156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2016-10-06 19:12:09
Czas publikacji: 2016-10-07 08:45:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak