?

Rewitalizacja 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026 po uzupełnieniu   na wniosek Urzędu Marszałkowskiego

 

 

 

29 grudnia 2016r. odbyła się konferencja, inaugurująca trwający od kilku miesięcy proces powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce, w którym czynnie uczestniczyli Mieszkańcy.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek, podkreślając, jak ważny jest LPR na przyszłe lata dla Gminy, dzięki czemu można przeprowadzić wiele modernizacji i ingerencji w sferę techniczną i przestrzenną Gminy, nie zapominając również o sferze społecznej, która dzięki wkładowi Mieszkańców przyczyni się do integracji społeczeństwa, poprawy jakości życia i spędzania wolnego czasu.

Konferencję poprowadziła Sekretarz Gminy Dobroszyce Monika Hołówka, koordynująca prace związane z opracowaniem i przyjęciem Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednocześnie dziękując Mieszkańcom  za ich pracę oraz zaangażowanie.

Po powitaniu nastąpiła prezentacja (poniżej), w której zobaczyć mogliśmy kolejne działania przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, od początku aż do zatwierdzenia

Jednocześnie dziękujemy Mieszkańcom za odpowiedź na apel dotyczący wypożyczenia wszelkich pamiątek np. historycznych pocztówek, zdjęć oraz przekazania wszelkich wspomnień, historii związanych z Gminą Dobroszyce. Bardzo prosimy o kolejne materiały.

 

Rewitalizacja


 

 

Konferencja podsumowująca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026 serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą w celu zapoznania się z dokumentem LPR, która odbędzie się 29 grudnia 2016r.  po zakończniu sesji Rady Gminy Dobroszyce, t.j.  ok. godz. 17.30 w budynku Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach. Na konferencję zapraszamy:


- Zespół ds. Rewitalizacji

- Radnych Rady Gminy Dobroszyce

- Radnych Sołtysów Gminy Dobroszyce

- interesariuszy: Mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości

Zakres konferencji (prezentacja multimedialna, dyskusja moderowana):
I Prezentacja obszaru zdegradowanego
II Uspołecznienie dokumentu LPR i proces partycypacji społecznej
III Przedstawienie listy A inwestycji rewitalizacyjnych
IV Przedstawienie listy B komplementarnych inwestycji i działań miękkich

 

Projekt, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


 

 

 

Szczegółowa analiza zjawisk negatywnych oraz wyznaczenie obszarów zdegradowanych

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata
2016 - 2026 - wersja po konsultacjach społecznych. 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.07.2016 R.

 W DNIACH 25.07 - 24.08.2016 R. TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE  projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026". Zachęcamy do aktywnego udziału i złożenia uwag do załączonego poniżej dokumentu, na "formularzu konsultacji społecznych". SERDECZNIE zapraszamy także na spotkanie, o którym mowa poniżej ogłoszenia.

 

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026 

 

formularz konsultacji społecznych do LPR 

 

 

ZAPROSZENIE NA OSTATNIE KONSULTACJE

 

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu:

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza mieszkańców gminy, a przede wszystkim obszarów zdegradowanych przeznaczonych do rewitalizacji (Dobra, Dobrzeń, Dobroszyce, Łuczyna, Malerzów, Siekierowice, Strzelce) do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026.

Konsultacje rozpocznie otwarte spotkanie, które odbędzie się dnia 27 lipca 2016 r. o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Dobroszyce, ul. Rynek 16, Sala Narad i poprowadzone będzie przez przedstawicieli Biura Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic.

Agenda spotkania:

I              Definicja rewitalizacji

II             Harmonogram prac nad LPR

III            Diagnoza społeczna - podsumowanie

IV           Analiza SWOT

V             Obszar zdegradowany

VI           Obszar rewitalizacji

VII          Cele rewitalizacji

VIII         Projekty podstawowe – lista „A”

IX            Projekty uzupełniające – lista „B”

X             Zarządzanie i monitoring procesu rewitalizacji

Uwagi do dokumentu będzie można składać do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Konsultacje odbędą się w formie indywidualnego zbierania głosów na formularzu konsultacji społecznych, opieczętowanym przez Wójta Gminy.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu w wyznaczonym terminie przez mieszkańców opinii i uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.

Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroszyce pod adresem www.bip.dobroszyce.pl

2. w siedzibie Urzędu Gminy Dobroszyce.

Wypełniony formularz konsultacji należy:

-        przesłać (uprzednio podpisany i zeskanowany) w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@dobroszyce.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00

-        złożyć osobiście w Biurze Podawczym (pokój nr 4 – parter) Urzędu Gminy Dobroszyce w terminie do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00

 

 

 

 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026

 Na ostatniej sesji Rady Gminy Dobroszyce podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją ustalenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wyłonionych w trakcie konsultacji społecznych.
Niezwłocznie po opracowaniu projektu Programu Rewitalizacji zostanie on podany do publicznej wiadomości.

Uchwała


 

 

Diagnoza Gmina Dobroszyce                                                                                      Prezentacja obszaru zdegradowanego

 

 

Obszar zdegradowany i rewitalizacji na terenie gminy Dobroszyce przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobroszyce  wyłoniony po przeprowadzeniu konsultacji społecznych


 

 

 

INFORMACJA ZE SPACERU STUDYJNEGO

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prac nad lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026 w dniu 2 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 odbył się spacer studyjny. Jego celem było zapoznanie mieszkańców Gminy z wyznaczonym obszarem rewitalizacji oraz wskazaniem miejsc najpilniej potrzebujących interwencji.

Zbiórka zainteresowanych odbyciem spaceru po miejscach zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji miała miejsce na placu przed Halą gimnastyczną w Dobroszycach.

Grupa 20-osobowa mieszkańców Gminy Dobroszyce wraz z przedstawicielami Biura Projektów Rewitalizacji S.A. objechała autokarem i spacerowała trasą, która wiodła przez następujące miejscowości: Dobra, Dobrzeń, Siekierowice, Łuczyna, Strzelce, Malerzów, Dobroszyce.

Podczas spaceru omawiane były problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, jak i ich wpływ na jakość życia mieszkańców Gminy. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Opowiadali o historii zwiedzanych miejsc oraz co można by było zrobić w danym miejscu.

Przedstawiciele BPR S.A. proponowali utworzenie mapy dla turystów, a także trasy tematyczne dla zwiedzania Gminy Dobroszyce.

 

 

 

 


 

 

W dniu  22 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie z interesariuszami w celu zaprezentowania obszaru zdegradowanego spotkanie poprowadzili przedstawiciele spółki Biuro Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic arch. Tomasz Delowski , mgr Ryszard Sielski.

 

Zaprezentowano wyniki badań z mieszkańcami Gminy Dobroszyce oraz zaprezentowano obszary Gminy, które wymagają interwencji. Zostały również przedstawione raport z konsultacji i diagnoza.

 

Na chwilę obecną trwa prezentacja obszaru zdegradowanego po czym zostaną ustalone obszary rewitalizacji.

 

 


 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Gmina Dobroszyce zaprasza wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, sołtysów, moderatorów, lokalne grupy działania, instytucje pozarządowe i pozostałych interesariuszy na „spacer studyjny” w ramach opracowania lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026  w dniu 02.06.2016 w godz. 9.00 – 12.00.

Wyjazd autokarem o godz. 9.00 z parkingu przed Halą gimnastyczną przy Gimnazjum Gminnym przy ul. Parkowej w Dobroszycach.

Trasa „spaceru” przebiegać będzie przez wyznaczone obszary zdegradowane: Dobroszyce, Dobrą, Dobrzeń, Siekierowice, Łuczyna, Strzelce, Malerzów.

Celem spaceru jest zaprezentowanie obszaru zdegradowanego wyłonionego w trakcie konsultacji społecznych. 

 

 

Proponowane obszary zdegradowane

 

Nazwa Obszaru zdegradowanego

Powierzchnia obszaru
[ha]

Liczba mieszkańców na obszarze na dzień 12.04.2016 r.

Średnia gęstość zaludnienia
[os./km2]

Opis granic obszaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar Dobra

644,83

339

53

Teren przy Kościele w Dobrej.

Obszar Dobrzeń

1 043,92

740

71

Teren Pałacu w Dobrzeniu; obszar za stawem od szkoły podstawowej pn. Jana Pawła II w kierunku Dobrej kończąc przy oczyszczalni ścieków.

Obszar Dobroszyce

1 655,40

2591

157

Obszar budynków mieszkalnych przy głównych ulicach Rynku w Dobroszycach. Teren dworsko – folwarczny, stadionu, Kościoła i Caritasu, skwer przy ul. Skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej i  Wojska Polskiego, alejka biegnąca od ul. Wojska Polskiego do ul. 3 Maja, teren wyrobiska poeksploatacyjnego w pobliżu cmentarza komunalnego  83 849,00 m kw.

Obszar Łuczyna

1 848,68

507

27

Teren Kościoła.

Obszar Malerzów

384,14

201

52

Teren parku w Malerzowie, teren pocmentarny, ewangelicki tzw. Lapidarium w Malerzowie.

Obszar Siekierowice

873,79

395

45

Teren zabytkowego parku w Siekierowicach.

 

 

 

 

Teren dworsko – folwarczny.

Obszar Strzelce

1 276,91

533

42

Teren przy Kościele.

RAZEM:

10 484,15

5 743

 

 

Powierzchnia Gminy Dobroszyce wynosi 13 197,19 ha. Liczba ludności Dobroszyc na dzień 12.04.2016 r. wynosi 6 427 osób. Średnia gęstość zaludnienia dla całej Gminy Dobroszyce wynosi 71 os./km2.

Powierzchnia obszarów zdegradowanych wynosi 10 484,15 ha, co stanowi 79,44% powierzchni Gminy.

Na obszarach zdegradowanych zamieszkuje 5 743 osób, co stanowi 89,36% ogółu mieszkańców Gminy Dobroszyce.

 

 


 

 


 

 

Zaproszenie

na spotkanie z interesariuszami w celu zaprezentowania obszaru zdegradowanego w ramach prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie z interesariuszami w celu zaprezentowania obszaru zdegradowanego odbędzie się   dnia                          20 kwietnia 2016 r.  od godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Dobroszyce. Prezentacja obszaru będzie wyłożona do wglądu do dnia 22 kwietnia 2016r. w godzinach pracy Urzędu Gminy

Spotkanie poprowadzą:przedstawiciele spółki Biuro Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic
arch. Tomasz Delowski , mgr Ryszard Sielski

Program spotkania:

  • Przedstawienie wyników badania z mieszkańcami Gminy Dobroszyce.
  • Zaprezentowanie obszarów gminy, które wymagają interwencji (na podstawie wyników badania oraz diagnozy sytuacji w gminie).
  • Wytyczenie obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w gminie (wytyczenie granic)
  • Analiza obszarów problemowych (w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej) w wyznaczonym obszarze do rewitalizacji

Program konsultacji społecznych:

Celem spotkania jest rozmowa z mieszkańcami oraz głównymi interesariuszami na temat obszarów objętych kryzysem w Gminie Dobroszyce, które wymagają pilnej interwencji ze strony władz gminy. Ze względu na fakt, iż planowany do opracowania Lokalny Program Rewitalizacji jest podstawowym dokumentem określającym obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, a także cele i kierunki dalszego rozwoju Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026, przy uwzględnieniu problemów, potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty liczymy na Państwa liczny i aktywny udział.

         

 


 

 

 

Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania lokalnego

Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 – 2026

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Dobroszyce do opracowania lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016 - 2026zwracamy się z komunikatem w sprawie aktywngo wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na obszarze Gminy Dobroszyce, obszaru dotkniętego kryzysem społecznym, gospodarczym, funkcjonalnym, przestrzennym itp., w celu rozpoznania przyczyny ich degradacji, nazwania problemów na nim występujących, przyczyniających się do tejże degradacji. Po wyłonieniu zdegradowanego obszaru, opracowany zostanie program rewitalizacji zakładający wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu.
 
 Program opracowany będzie zgodnie z ustawą o rewitalizacji, która zakłada szeroką partycypację społeczną, co oznacza ,że liczy się głos każdego interesariusza, nie tylko mieszkańca. Od dnia 01.03 - 31.03.2016 trwają konsultacje społeczne. Prosimy o wskazanie Państwa zdaniem obszarów zdegradowanych na terenie Gminy.

Można to uczynić wypełniając ankietę która znajduje się na stronie BIP http://www.bip.dobroszyce.pl/index.php?id=544,0,0  jak również wskazując obszary . poprzez wiadomość e-mail na adres sekretarz@dobroszyce.pl lub rewitalizacja@dobroszyce.pl .

 

 

 

K O M U N I K A T

 „Rozpoczęcie konsultacji społecznych - Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata  2016-2026

         

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce nr 12/2016 z dnia 12.02.2016r., Wójt Gminy Dobroszyce informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata 2016-2026.

 

W celu opracowania lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobroszyce na lata  2016-2026 dla obszarów wiejskich konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie wiejskim gminy. W związku z powyższym zostanie opracowana diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw), która pozwoli określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem w ramach LPR. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie których wyznaczone zostaną  obszary zdegradowane i rewitalizowane, zostaną przedłożone w procesie konsultacji społecznych mieszkańcom i interesariuszom procesu. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

           Program Rewitalizacji Gminy Dobroszyce to dokument, który programuje proces rewitalizacji na obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

            Mając na względzie powyższe, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 29.02.2016 roku do 31.03.2016 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalną ankietę (do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.dobroszyce.pl, zakładka „Program rewitalizacji”) , którą należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Dobroszyce, Rynek 16, na parterze lub wysłać drogą e-mail na adres : rewitalizacja@dobroszyce.pl
  • konsultacje społeczne adresowane do mieszkańców i interesariuszy w dniu 9 marca 2016 r. w godz. od 17:30 do 18:30 w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Parkowej 14 (sala widowiskowa) w Dobroszycach.

Zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego a  także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów wiejskich Gminy Dobroszyce do udziału w konsultacjach.

 

ANKIETA


 

 

 

Liczba odwiedzin : 3740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2016-03-29 00:00:00
Czas publikacji: 2017-01-02 18:23:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak