?

Mienie Komunalne 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO – budżet na rok 2016

 

Gmina Dobroszyce posiada mienie o powierzchni 154,8  ha gruntów, co stanowi około 1,2 % powierzchni  ogólnej gminy. Zmniejszenie powierzchni gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 7,32 ha  z przeznaczeniem pod  teren obiektów produkcyjnych , składów i magazynów funkcja przemysłowo - produkcyjna na rzecz piekarni „ Familijna” Kuźnica Czeszycka . Jeśli chodzi o sprzedaż to w roku bieżącym  była zadawalająca,  sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działkę pod budownictwo usługowe w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotem przetargu były również 2 działki zabudowane (budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Sadkowie) i niewielkim budynkiem o pow. 24 m2 (były magiel w Dobroszycach). Sprzedaż nastąpiła w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Rozpoczęto procedurę przetargową nieruchomości w granicach 2 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, z dopuszczeniem usług o charakterze lokalnym w obrębie  Dobra. Grunty rolne stanowią 17,5 % gruntów będących własnością gminy, w większości są to grunty wydzierżawione dzierżawcom. Działki budowlane wraz z terenami rekreacyjnymi stanowią około 12,7 % własności gminy Dobroszyce. Nieruchomości gruntowe o pow. 95,3 ha to tereny przeznaczone pod przemysł i składy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz tereny sportowo-rekreacyjne (stawy, rowy, wody, nieużytki). Stanowią około 61,6 % gruntów własności gminy. Lasy będące własnością gminy obejmują  około 1,6 % powierzchni gruntów gminy.  

W większości (90%) są samosiewami na gruntach porolnych i mają niewielką  wartość użytkową, wymagają natomiast znacznych nakładów urządzeniowych. Są to  lasy młode- średnio 45 lat – przejęte z byłego Państwowego Funduszu Ziemi. Niewielką część lasów gminnych stanowią lasy użytkowe w wieku rębnym.

Za parki gminne uznano większe skupiska zieleni średniej i wysokiej. Znajdują się one na terenie wsi Dobroszyce i Siekierowice. W chwili obecnej znajdują się trzy parki, w tym                   1 spacerowo-wypoczynkowy w Dobroszycach. Łączna powierzchnia 10,2 ha, co stanowi                  6,6 % powierzchni  gruntów gminnych. Trudna jest do oszacowania wartość drzewostanu ze względu na jego wiek i dodatkowe samosiewne zadrzewienie jak w przypadku parku w Siekierowicach. Parki wymagają pilnych zabiegów rewitalizacji.

Grunty pod drogami  gminnymi stanowią powierzchnię 204,0 ha.

Ogólna powierzchnia   gruntów ewidencyjna 358,8 ha.

              Gmina w swoich zasobach posiada 8 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 725,02 m2. Ponadto w posiadaniu gminy znajduje się  9 lokali mieszkalnych o pow. 354,60 m2 zlokalizowanych w budynkach gdzie  zarząd sprawowany jest przez powstałe wspólnoty mieszkańców. Łącznie gmina jest właścicielem 22 lokali mieszkalnych. Lokale użytkowo-handlowe w liczbie  2 szt.  o powierzchni użytkowej 55 m2. Lokale użytkowe – (komórki) w liczbie 37, które znajdują się przy budynkach nie posiadających piwnic lub będących częściowo podpiwniczonych oraz garaże.

 

Obiekty szkolne :

Gmina posiada 3 obiekty szkolne w tym : Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu oddana do użytku w 2005 r., Szkoła Podstawowa w Dobroszycach oddana do użytku w 1993 r.,  Gimnazjum Gminne zostało oddane do użytku w 2001 r. Gminne obiekty edukacyjne są w średnim stanie technicznym planuje się termomodernizację zespołu szkół   i  obniżenie emisji gazów poprzez  przebudowę kotłowni.                                 

Obiekty kultury w gminie to budynek Gminnego Centrum Kultury im Anny Sojko w Dobroszycach i świetlice wiejskie : Strzelce, Sadków, Dobra, Dobrzeń, Łuczyna, Mękarzowice, Nowosiedlice, Malerzów, Białe Błoto, Bartków i Miodary. Zrealizowano w roku 2014 budowę świetlicy we wsi Sadków.  Świetlice pełnią rolę centrów kulturalnych miejscowości, w  których odbywają się imprezy okolicznościowe organizowane przez lokalną społeczność.  W roku ubiegłym  wykonano przebudowę Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w  Dobroszycach. Duże imprezy gminne organizowane są przez Gminne Centrum Kultury. 

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej to; budynek Urzędu Gminy Dobroszyce w roku 2013 wykonano przebudowę parkingu z urządzeniem zieleni. Budynek Gminnej Opieki  Społecznej po przebudowie z budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach  po przebudowie i zakupieniu nowego sprzętu w roku 2010. Przedszkole Gminne w Dobroszycach w dotychczasowym budynku sprzed 1945 r. W toku opracowywania dokumentacja projektowa zamienna z uwagi na zmianę lokalizacji  budynku przedszkolnego.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się w Dobroszycach, Sadkowie i Łuczynie. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym  w Dobroszycach  przy ulicy Trzebnickiej.  

Baza Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach w roku ubiegłym zakończono budowę nowego budynku przy ul. Oleśnickiej. Obecnie wykonuje się roboty budowlane związane  z zapleczem i bazą związaną z działalnością spółki.

Do obiektów  sportowych  zaliczono  : stadion przy ul. Kolejowej w Dobroszycach wraz z przyległym do niego terenem obsługi oraz oddane do użytku w roku 2009 „ Moje boisko - ORLIK  2012 „ i hala sportowa przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach oddana do użytku w roku 2010. W skład kompleksów sportowych wchodzi boisko sportowe wraz z budynkiem szatni w Dobrzeniu i wiejskie boiska sportowe : Dobra, Siekierowice, Bartków, Białe Błoto, Malerzów, Sadków, Łuczyna, Strzelce, Mękarzowice, Miodary i boiska przyszkolne. W roku 2013 oddano do użytku urządzony plac zabaw w Dobrzeniu przy Szkole Podstawowej oraz uzupełniono doposażenie  w roku 2014 . Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa zamienna na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu przewidywane rozpoczęcie robót  2015/2016.   Stan budynków poza mieszkalnymi ocenia się na dobry. Przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych  w 2016 roku w ilości (1).

W roku 2014 zakończono prace związane z zagospodarowaniem Rynku Dobroszyce (rewitalizacja  placu rynkowego – remont sieci kanalizacji deszczowej, wodociągu z wymianą nawierzchni i zagospodarowaniem zieleni i małą architekturą oraz  skablowaniem napowietrznej sieci energetycznej NN).

 

Budowle i urządzenia techniczne.

Stan budowli i urządzeń technicznych będących w użytkowaniu Spółki Gminnej Gospodarki Komunalnej ocenia się na dobry, niemniej wymagają one ciągłych nakładów remontowych i dalszej kontynuacji rozbudowy sieci w gminie. W roku 2013 zakończono realizację  inwestycji celu publicznego polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ramach porządkowania gospodarki ściekowej dla wsi  Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice i  Nowosiedlice. W ramach tej inwestycji zakupiono 4 nieruchomości  we wsiach Siekierowice, Mękarzowice i Łuczyna. W roku 2014 wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Dobroszycach oraz  zakupiono nieruchomość w Strzelcach pod potrzeby  przepompowni wody.  W 2014 r. wykonano sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Stawowej w Dobroszycach.

Stan dróg gminnych wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w roku 2013 zakończono przebudowę drogi transportu rolnego w Łuczynie oraz utwardzenie ulicy Różanej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej oraz wykonano chodniki (kostka betonowa) . W 2014 roku  wykonano utwardzenie ulicy Stawowej w Dobroszycach o nawierzchni asfaltowej, oraz wykonano chodnik (kostka betonowa). Wykonano przebudowę drogi powiatowej w obrębie  Rynku w Dobroszycach oraz  drogi transportu rolnego w Białym Błocie  o nawierzchni asfaltowej. Zrealizowano  także przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków przy ulicy Lipowej w Dobroszycach. Obecnie w opracowaniu dokumentacja projektowa na przebudowę następujących dróg ; odcinek ulicy Wesołej i Świerkowej, Osiedlowej  w Dobroszycach  oraz dróg transportu rolnego w Strzelcach i Siekierowicach.

Wysypisko komunalne uruchomione w roku 1997, o pow. 1,2 ha, położone we wsi Łuczyna.            Dwa lata później dokonano zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie powiększenia funkcji składowiska odpadów komunalnych. Obecnie wysypisko  decyzją Starosty Powiatu zostało zamknięte. Określono kierunek rekultywacji i obecnie trwają prace przygotowawcze. Przystąpiono do Spółki Celowej powołanej do realizacji projektu działającej pod nazwą Dolnośląski Projekt Rekultywacji.

Na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod składowanie zrealizowano budowę „ punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „ w Łuczynie. Obecnie planuje się przeniesienie PSZOKU na działkę w Dobroszycach przy ul. Oleśnickiej 35 Gminnej Gospodarki Komunalnej z powodu rewitalizacji wysypiska w Łuczynie. 

 

Środki transportu.

Środki transportu są w użytkowaniu jednostek organizacyjnych:

  • Ochotnicze Straże Pożarne: SCANIA, VOLVO, FIAT DUCATO, IVECO,
  • samochód służbowy Urzędu Gminy marki OPEL ASTRA III A-H/NB.

 

Przewiduje się następujące dochody związane z mieniem komunalnym w roku 2016 r.

Ogółem  :                                                     

 w tym :

czynsze za lokale użytkowe                              9.717,84

opłaty za użytkowanie wieczyste                     1.872,36

czynsze mieszkaniowe                                    27.006,96 

sprzedaż działek i lokali mieszkalnych      3.057.955,-

spłaty rat                                                             666,64

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1919
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2015-12-30 00:00:00
Czas publikacji: 2015-12-30 11:47:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak