?

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działek nr 297/7, 297/8 i 297/5 w obrębie Strzelce 

 

 

   sdc

 

 

 

GG.6840.7-9.2018                                                                                                                                                                                 Dobroszyce, dnia 08 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata;Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. 

            Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 09 listopada 2018 r. Wyznaczono również termin od dnia 09 listopada 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wniosków nie złożono. 

            Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 

            Działki położone w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Natura 2000”.

 

 1.     Działka niezabudowana nr 297/7 o pow. 0,1079 ha położona w obrębie Strzelce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00073573/3 bez obciążeń

 

            Działka nie jest objęta miejscowym planem. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 134/2015 z dnia 31.12.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W Studium Gminy Dobroszyce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII-105/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ze zm., działka przeznaczona jest pod tereny rolne z możliwością zabudowy. Na podstawie informacji z rejestru gruntów z dnia 01.10.2018 r. działka użytkowana jest jako grunty orne – RVI. Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, użytków rolnych i terenów leśnych. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Na działce występują samosiejki drzew. Wodociąg znajduje się w odległości ok. 300 m od działki.

 

Cena wywoławcza wynosi:                    30.000,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    3.000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:             300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

 2.     Działka niezabudowana nr 297/8 o pow. 0,1282 ha położona w obrębie Strzelce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00073573/3 bez obciążeń

 

              Działka nie jest objęta miejscowym planem. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 136/2015 z dnia 31.12.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W Studium Gminy Dobroszyce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII-105/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ze zm., działka przeznaczona jest pod tereny rolne z możliwością zabudowy. Na podstawie informacji z rejestru gruntów z dnia 01.10.2018 r. działka użytkowana jest jako grunty orne – RVI. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, użytków rolnych i terenów leśnych. Kształt działki prostokątny. Na działce występują samosiejki drzew. W pobliżu i częściowo przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia Przez działkę przebiegają podziemne linie telefoniczne i elektroenergetyczna. Wodociąg znajduje się w odległości ok. 300 m od działki

 

Cena wywoławcza wynosi:                    30.000,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    3.000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:             300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

3.     Działka niezabudowana nr 297/5 o pow. 0,1325 ha położona w obrębie Strzelce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00073573/3 bez obciążeń

 

              Działka nie jest objęta miejscowym planem. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 137/2015 z dnia 31.12.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W Studium Gminy Dobroszyce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII-105/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ze zm., działka przeznaczona jest pod tereny rolne z możliwością zabudowy. Na podstawie informacji z rejestru gruntów z dnia 01.10.2018 r. działka użytkowana jest jako grunty orne –RVI. Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, użytków rolnych i terenów leśnych. Kształt działki prostokątny. Na działce występują samosiejki drzew. Przez działkę przebiegają podziemne linie telefoniczne i elektroenergetyczna. W pobliżu i częściowo przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Wodociąg znajduje się w odległości ok. 300 m od działki.

 

Cena wywoławcza wynosi:                    30.000,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    3.000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:             300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanych powyżej kwotach przelewemna konto BS Oleśnica o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001,tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 07 lutego 2019 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r.: dla działki nr 297/7 o godz. 9:00;dla działki nr 297/8 o godz. 9:30; dla działki nr 297/5 o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 (sala narad), I p.

 

            Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

            Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowody tożsamości i stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Nabycie nieruchomości przez te osoby wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ww. ustawie. 

 

Wójt Gminy Dobroszyce może odwołać przetarg z ważnej  przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.dobroszyce.ploraz www.bip.dobroszyce.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobroszyce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 II p., pod nr tel. 071-314-11-7 wew.22 oraz mail: nieruchomosci@dobroszyce.pl

 

 

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2019-01-08 14:11:40
Czas publikacji: 2019-01-16 13:15:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak