?

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy 3 Maja, działka nr 697/3 w Dobroszycach.  

 

 

GG.6840.2.2018                                                                                                                                                                                      Dobroszyce, dnia 13 listopada 2018 r.

 

 

bud 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 

            Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12 lipca 2018 r. Wyznaczono również termin od dnia 12 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wniosków nie złożono.

 

I przetarg został ogłoszony na dzień 9 października 2018 r. 

 

Działka zabudowana nr 697/3 o pow. 0,0564 ha położona w obrębie Dobroszyce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00087254/2 bez obciążeń

 

            Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku planu, ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji następuje na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce działka leży na terenie usług.

            Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka jest zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu wraz z dwiema przybudówkami stanowiącymi integralną całość. Budynek po byłym przedszkolu gminnym wolnostojący w granicy działki, murowany jednopiętrowy, z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku to około 351,20 m2. Stan techniczny budynku określony jako średni. Budynek znajduje się w wykazie obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obszar, na którym położona jest działka, wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem rejestru 354/A/04 jako historyczny układ przestrzenny miejscowości Dobroszyce wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowymi.

 

Cena wywoławcza wynosi:                    342.036,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    34.203,60 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:             3.430,00 zł.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z dnia 11 marca 2009 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Dz.U. 2017 r. poz.1221 ze zm.)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej kwocie przelewemna konto BS Oleśnica o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001,tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 13 grudnia 2018 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 (sala narad), I p.

 

            Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

            Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowody tożsamości i stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Nabycie nieruchomości przez te osoby wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ww. ustawie. 

 

Wójt Gminy Dobroszyce może odwołać przetarg z ważnej  przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.dobroszyce.ploraz www.bip.dobroszyce.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobroszyce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 II p., pod nr tel. 071-314-11-7 wew.22 oraz mail: nieruchomosci@dobroszyce.pl

 

 

 

Liczba odwiedzin : 219
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-11-13 08:28:35
Czas publikacji: 2018-11-13 08:39:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak