?

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki niezabudowanej nr 491/61 o pow. 0,1709 ha położonej w obrębie Dobroszyce 

 

 

 

działka

 

 

 

 GG.6840.5.2018                                                                                                                                                      Dobroszyce, dnia 16 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata; Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

Wykaz nieruchomości podano do publicznej wiadomości od dnia 22 sierpnia 2018 r. Wyznaczono również termin od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 05 października 2018 r. do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wniosków nie złożono.

 

Działka niezabudowana nr 491/61 o pow. 0,1709 ha położona w obrębie Dobroszyce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00056696/6 bez obciążeń

 

            Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 42/2016 z dnia 04.05.2016 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego z niezbędną infrastrukturą techniczną.” W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroszyce, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII-105/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ze zmianami, działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

            Działka położona jest przy ulicy Lipowej, w której znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przemysłowej. Kształt działki regularny prostokątny. Na działce występują samosiejki drzew i krzewów.

Nieruchomości nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza wynosi:                    69.889,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    6.988,90 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:              700,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej kwocie przelewem na konto BS Oleśnica o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001, tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 15 listopada 2018 r.

 

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 830  w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 (sala narad), I p.

 

            Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

            Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości i stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku  uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Nabycie nieruchomości przez te osoby wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ww. ustawie.

 

Wójt Gminy Dobroszyce może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.dobroszyce.ploraz www.bip.dobroszyce.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobroszyce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 II p., pod nr tel. 071-314-11-67 wew. 22 oraz mail: nieruchomosci@dobroszyce.pl

 

 

 

Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-10-16 12:38:57
Czas publikacji: 2018-10-18 09:31:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak