?

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Lipowej, przeznaczonych pod zabudowę usługową, w granicach działek nr 491/60 i 491/62. 

 

 

 GG.6840.3.2018                                                                   Dobroszyce, dnia 07 sierpnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz postanowień uchwały Nr XII-56/99 z dnia 23.07.1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Dobroszyce oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata; Wójt Gminy Dobroszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Poniższe działki położone są przy ulicy Lipowej, w której znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz energetyczna. Nad działką nr 491/60 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia wraz ze słupem żelbetowym. Działki położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przemysłowej. Kształt działek regularny prostokątny. Na działkach występują samosiejki drzew i krzewów.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

  1. 1.  Działka niezabudowana nr 491/60 o pow. 0,1709 ha położona w obrębie Dobroszyce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00056696/6 bez obciążeń

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 190/2017 z dnia 04.12.2017 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

 

Cena wywoławcza wynosi:                    34.622,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    3.462,20 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:              350,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

  1. 2.  Działka niezabudowana nr 491/62 o pow. 0,1675 ha położona w obrębie Dobroszyce, objęta księgą wieczystą Nr WR1E/00056696/6 bez obciążeń

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki Wójt Gminy Dobroszyce wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 191/2017 z dnia 04.12.2017 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

 

Cena wywoławcza wynosi:                    68.675,00 zł netto

Wadium wynosi:                                    6.867,50 zł,

Minimalne postąpienie wynosi:              690,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej kwocie przelewem na konto BS Oleśnica o/Dobroszyce nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001, tak by kwota wadium znalazła się na koncie do dnia 06 września 2018 r.

 

Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 830 dla działki nr 491/60 oraz o godz. 900 dla działki nr 491/62 w Urzędzie Gminy Dobroszyce, Rynek 16, pokój nr 14 (sala narad), I p.

 

            Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu na jedną z podanych powyżej nieruchomości. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

            Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;
  • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowody tożsamości i stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku  uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Nabycie nieruchomości przez te osoby wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ww. ustawie.

 

Wójt Gminy Dobroszyce może odwołać przetarg z ważnej  przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.dobroszyce.ploraz www.bip.dobroszyce.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobroszyce, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobroszycach, Rynek 16, pokój nr 22 II p., pod nr tel. 071-314-11-7 wew.22 oraz mail: nieruchomosci@dobroszyce.pl

 

 

 

Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Dobroszyce
Osoba wprowadzająca informację : Marek Adamaszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Adamaszek
Czas wytworzenia: 2018-08-07 09:21:48
Czas publikacji: 2018-08-07 09:21:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak